mask-img

Ervaringsdeskundigen

Krachtige rolmodellen voor community’s en een onmisbare informatiebron voor gemeenten, zorgverzekeraars en zorgaanbieders

Ervaringsdeskundigen zijn in staat persoonlijke en collectieve ervaringskennis aan anderen over te dragen op een adequate en begrijpelijke wijze. Hierdoor hebben zij een natuurlijke autoriteit binnen een zelfhulpgroep.

Vergroten zelfredzaamheid
Ervaringsdeskundigen hebben het allemaal al eens meegemaakt. Zij zijn door diepe dalen gegaan en hebben frustraties en andere obstakels overwonnen. Het is ze gelukt weer regie te krijgen over hun leven en hebben hier een positieve draai aan gegeven. Door hun eigen ervaring en die van anderen hebben ze iets in handen wat uitstijgt boven het kennisniveau van lotgenoten en diens situatie. Zij zijn in staat lotgenoten sterker in hun schoenen te laten staan en de aandacht te verleggen naar de talenten die mensen hebben en niet naar wat ze niet kunnen.

Ervaringsdeskundige als rolmodel
Ervaringsdeskundigen functioneren vaak als rolmodel voor lotgenoten. Zij weten wat een ander meemaakt en lotgenoten hoeven niet alles telkens opnieuw uit te leggen omdat soms één woord al voldoende is. Dit schept veel vertrouwen omdat er minder angst voor wanbegrip is en lotgenoten daarom ook makkelijker durven te praten. Daarom wordt van een ervaringsdeskundige in veel gevallen sneller iets aangenomen dan van een professional. En professionals kunnen ervaringsdeskundigen zien als bondgenoot omdat zij in staat zijn een groep lotgenoten goed te kunnen vertegenwoordigen.

 

Het grotere belang
Ervaringskennis krijgt steeds vaker een plek naast wetenschappelijke en professionele kennis, beleid en methoden. Hiermee wordt een brug geslagen tussen de lotgenoot en professionals zoals zorgverleners, beleidsmakers, bestuurders en (gemeente-) ambtenaren. Het inzetten van ervaringskennis biedt bovendien kansen voor het ontwikkelen van preventieve maatregelen. Ook kan bestaand beleid en ontwikkelde instrumenten worden getoetst op hun effectiviteit. In dit verband zijn er zes belangrijke stakeholders te definiëren:

 • Overheidsbeleid
 • Gemeenten
 • Zorgverzekeraars
 • Zorgaanbieders
 • Naasten en mantelzorgers
 • Onze samenleving

In onderstaand figuur staan de belangen van deze stakeholders en het onderlinge verband met lotgenotencontact en ervaringsdeskundigen weergegeven.

De voordelen voor stakeholders


“De ervaringskennis en het contact met ervaringsdeskundigen is zeer waardevol voor beleidsvorming”
icon

Rijksoverheid

 • Benutten van ervaringskennis voor beleidsvorming
 • Aanbod herzien vanuit perspectief kwetsbare burgers
 • Nieuwe input voor preventieve maatregelen
“Het is verrassend hoe goed kwetsbare mensen in staat zijn elkaar te helpen”
icon

Gemeenten

 • Een brug tussen hun leefwereld en onze systeemwereld
 • Mensen nemen meer regie om hun situatie te verbeteren
 • Efficiënte manier om met veel kwetsbare burgers blijvend in contact te zijn
“We hebben gezien dat een gezondere leefstijl makkelijker wordt behaald wanneer je mensen in staat stelt dit samen aan te pakken”
icon

Zorgverzekeraars

 • Schadelast beperken door de inzet van zelfhulpgroepen
 • Innovatieve aanpak voor het bevorderen van een gezondere leefstijl
 • Stimuleren van de inzet van e-health
“Wij ervaren dat lotgenotencontact bijdraagt aan het herstelproces van onze cliënten”
icon

Zorgaanbieders

 • Cliënt staat sterker in zijn schoenen
 • Cliënt kan beter praten over zijn problemen
 • Nieuwe inzichten via mijn cliënt
“We zijn een stuk dichter tot elkaar gekomen”
icon

Naasten en mantelzorgers

 • Meer kennis en inzicht van wat er speelt
 • Gezin functioneert beter
 • Afhankelijkheid wordt minder
“Ik ben blij te zien dat het met mijn buurvrouw zoveel beter gaat”
icon

Samenleving

 • Invulling maatschappelijke verwachting dat mensen meer verantwoordelijkheid moeten nemen
 • Kans om als vrijwilliger een bijdrage te leveren
 • Als iedereen meedoet wordt het alleen maar beter
mask-img mask-img

“Was dit er maar toen ik arbeidsongeschikt werd”

Case Vergroten naamsbekendheid

“Samenwerken is hier echt een win-win”

Case Verbinden met…

“De betrokkenheid van Metis was enorm”

Case Van lotgenotengroep…

“Wij wilden meer voor onze clienten betekenen”

Case Zelfhulp organiseren

Wil je weten wat Metis
voor jou kan betekenen?