mask-img

Onzeaanpak

Een inspirerende aanpak om community’s te bouwen om zo sociale vraagstukken effectief aan te pakken.

1

Initiatie

Metis-01-initiatie

We verzamelen de bouwstenen voor het fundament van de zelfhulp- of lotgenotengroep door:

 • het profiel van de doelgroep op te stellen: wat zijn de gedeelde problemen, belemmeringen en drijfveren?
 • de omgeving van de doelgroep in kaart te brengen: hoe ervaren de beoogde deelnemers de wereld om zich heen, met welke instanties hebben ze te maken?
 • zowel bij de opdrachtgever als de doelgroep de bedoelingen van de community te inventariseren en te vertalen in concrete doelstellingen
 • onze bevindingen, inzichten en conclusies af te stemmen met de opdrachtgever
 • een globaal plan van aanpak op te stellen voor de start en opbouw van de community

Resultaat
Met de uitgewerkte intenties en doelen, een helder profiel van de doelgroep en het globale plan van aanpak zijn we klaar om de community te realiseren.

2

Realisatie

Metis-02-realisatie

In deze fase stellen we het ‘bouwteam’ samen voor de community. De realisatie begint met draagvlak creëren binnen de doelgroep en verbinding te leggen met de opdrachtgever. Dat doen we door:

 • het concept voor de community te toetsen bij actieve enthousiastelingen, zij kunnen fungeren als ambassadeur
 • deelnemers te selecteren die de rol van ervaringsdeskundige op zich willen nemen, zij treden op als rolmodel en contactpersoon voor de opdrachtgever
 • de gewenste vormen en frequentie voor contact tussen deelnemers uit te werken
 • de contouren op te zetten voor communicatie tussen de ervaringsdeskundigen/ambassadeurs en de opdrachtgever
 • samen met de ervaringsdeskundigen/ambassadeurs de normen en waarden van de groep te ontwikkelen
 • met de ervaringsdeskundigen onderwerpen te vinden die voor de groep nuttig en/of interessant zijn
 • een plan te maken om mensen uit te nodigen voor de community
 • een creatief concept te maken voor de community
 • een methode te ontwikkelen voor het meten van resultaten
 • een roadmap op te stellen voor verdere ontwikkeling

Resultaat
Deelnemers vinden elkaar makkelijk voor het uitwisselen van tips en ervaringen. Via de ervaringsdeskundigen krijgt de opdrachtgever waardevolle informatie. De community heeft een enthousiast kernteam dat via de roadmap werkt aan groei.

3

Ontwikkeling

Metis-03-ontwikkeling

De ontwikkelingsfase draait om groei, waarbij we bestaande kennis en kunde benutten. Samenwerkingen met andere partijen worden ontwikkeld. De belangrijkste activiteiten in deze fase:

 • ervaringsdeskundigen, ambassadeurs en actieve leden krijgen begeleiding om deelnemers te helpen en te functioneren als klankbord voor de opdrachtgever
 • partijen waarmee de opdrachtgever al samenwerkt dragen bij aan de ontwikkeling van de community
 • er komt een vrijwilligersorganisatie om de community te ondersteunen
 • leden van de community nodigen via informele kanalen gelijkgestemden uit
 • er is veel aandacht voor de samenwerking tussen ervaringsdeskundigen/ambassadeurs en de opdrachtgever
 • we maken (lokaal) aanbod dat ondersteuning kan bieden laagdrempelig toegankelijk voor de groep
 • het meten van resultaten wordt geprofessionaliseerd
 • in gezamenlijk overleg bepalen we welke rol naasten (partner, mantelzorger) eventueel krijgen
 • we inventariseren welke (digitale) middelen de community kunnen ondersteunen
 • de deelnemers voeren steeds meer activiteiten zelf uit
 • de community ontwikkelt haar eigen cultuur en structuur

Resultaat
Deelnemers ervaren positieve effecten van hun deelname en dat vertaalt zich in een vruchtbare, kostenefficiënte samenwerking met de opdrachtgever. De community is sterk door zelfregie. Het moment van bestendigen is aangebroken.

4

Stabilisatie

Metis-04-stabilisatie

We richten ons op verbinding tussen de leefwereld van de community-leden en de systeemwereld van de opdrachtgever om de community te versterken. De belangrijkste activiteiten zijn:

 • begeleiding van het kernteam van ervaringsdeskundigen, ambassadeurs en vrijwilligers met het doel de belangrijkste activiteiten zelfstandig uit te laten voeren
 • het beschikbaar maken van de noodzakelijke ondersteunende middelen
 • het kernteam werft en activeert nieuwe deelnemers
 • het kernteam werkt samen met inhoudelijke experts en organisaties
 • Werkprocessen en instructies zijn vastgesteld en worden omarmd
 • de vrijwilligersorganisatie wordt geprofessionaliseerd
 • er komt een beleids- en een jaarplan in samenspraak met het kernteam
 • het kernteam vertegenwoordigt de belangen van de groep bij de opdrachtgever en andere stakeholders

Resultaat
Het kernteam en de opdrachtgever werken constructief samen en levert blijvende voordelen op De community is in staat beleid, maatregelen en plannen te toetsen en fungeert als klankbord. Het moment van loslaten komt in zicht.

5

Borging

Metis-05-borging

In de laatste fase van de Build5-methode borgen we de samenwerking op basis van gelijkwaardigheid tussen alle partijen en is de gewenste professionele ondersteuning geregeld. De belangrijkste activiteiten zijn:

 • vastleggen hoe de community en de opdrachtgever met elkaar de inhoud en vorm van hun samenwerking bepalen
 • afstemmen hoe de governance van de community en vrijwilligersorganisatie stabiel kan blijven
 • de meetwijze van resultaten standaardiseren
 • een plan opstellen voor de gewenste professionele ondersteuning van de community
 • zorgen dat bekende en nieuwe partners van de opdrachtgever makkelijk aansluiting vinden bij de community

Resultaat
Ervaringsdeskundigen, ambassadeurs en vrijwilligers vertegenwoordigen de community en staan garant voor een productieve relatie met de opdrachtgever. De opdrachtgever heeft de samenwerking met de community verankerd binnen de organisatie. Gezamenlijk wordt gewerkt aan preventieve maatregelen. Het sociale vraagstuk krijgt hierdoor de aandacht die het verdient en alle betrokkenen werken samen aan duurzame oplossingen.

Toch nog extra hulp nodig?
Wij staan graag weer klaar!

In 5 stappen bouwen aan een zelfstandige community, dat is de Build5-methode. Build5 is gebaseerd op het organiseren van zelfhulp, lotgenotencontact en inzet van ervaringsdeskundigen.

Wat deze aanpak uniek maakt is dat de regie grotendeels bij de deelnemers ligt. Zij worden in staat gesteld aan de slag te gaan met hun eigen doelen, met uiteraard goede ondersteuning van ons en de opdrachtgever. En het mooie is dat hiermee ook de doelstellingen van opdrachtgever worden gediend.

De belevingswereld van de deelnemers ‘past’ niet vanzelfsprekend bij hoe onze opdrachtgevers denken en werken. Daarom zorgen we vanaf het begin dat hun belangen synchroon lopen, ze hebben elkaar immers nodig.

Laagdrempelig en informeel anderen met een vergelijkbare situatie kunnen ontmoeten en spreken helpt mensen zichzelf te helpen. De opdrachtgever krijgt hierdoor meer binding met de doelgroep en inzicht in hun belemmeringen en behoeften. De community en opdrachtgever kunnen hierdoor samen aan hun doelstellingen werken. De methode is ook nog eens betaalbaar omdat de kennis, ervaring en veerkracht van deelnemers bijdraagt aan het oplossen van belemmeringen en problemen.

Build5 werkt als een goed voorbereide expeditie: deskundigheid en tools zijn aanwezig om te anticiperen op het onverwachte. Dit vraagt dus ook wel wat van de opdrachtgever, namelijk een gezonde dosis lef, daadkracht en doorzettingsvermogen.

mask-img

Wil je weten wat Metis
voor jou kan betekenen?

mask-img

Wil je weten wat Metis
voor jou kan betekenen?