mask-img

Onzeaanpak

Wij noemen onze aanpak de Build5-methode.
Een inspirerende benadering om sociale vraagstukken effectief aan te pakken.

1

Initiatie

Metis-01-initiatie

We verzamelen de bouwstenen voor het fundament van de community.

 • we stellen het profiel van de doelgroep op: wat zijn de gedeelde problemen, belemmeringen en drijfveren?
 • de omgeving van de doelgroep wordt in kaart gebracht: hoe ervaren de beoogde deelnemers de wereld om zich heen, met welke instanties hebben ze te maken?
 • zowel bij onze opdrachtgever als de doelgroep worden de intenties van de community geïnventariseerd en vertaald in concrete doelstellingen
 • onze bevindingen, inzichten en conclusies stemmen we af met onze opdrachtgever
 • we stellen een globaal plan van aanpak op voor de start en opbouw van de community

Resultaat
Met de uitgewerkte intenties en doelen, een helder profiel van de doelgroep en het globale plan van aanpak zijn we klaar om de community voor onze opdrachtgever te realiseren.

2

Realisatie

Metis-02-realisatie

In deze fase stellen we het bouwteam samen voor de community. De realisatie begint met draagvlak creëren binnen de doelgroep en verbinding te leggen met de opdrachtgever.

 • we toetsen het concept voor de community bij enthousiaste deelnemers
 • binnen de community selecteren wij deelnemers die de rol van ambassadeur of ervaringsdeskundige op zich willen en kunnen nemen
 • de gewenste vormen en frequentie voor contact tussen deelnemers worden uitgewerkt
 • de contouren voor communicatie tussen de community en de opdrachtgever worden vormgegeven
 • met de ervaringsdeskundigen en ambassadeurs worden de gewenste normen en waarden van de community besproken
 • samen met ervaringsdeskundigen selecteren we thema’s en onderwerpen waar aandacht aan gegeven moet worden
 • we stellen een plan op voor het aantrekken van nieuwe deelnemers aan de community
 • we ontwikkelen een creatief concept voor de community
 • met onze opdrachtgever stellen we vast welke resultaten we meetbaar willen maken
 • we stellen een roadmap op voor de ontwikkelingsfase

Resultaat
Deelnemers vinden elkaar makkelijk voor het uitwisselen van tips en ervaringen. Via de ervaringsdeskundigen krijgt de opdrachtgever waardevolle inzichten over belemmeringen, behoeften en ambities van de community-leden.

3

Ontwikkeling

Metis-03-ontwikkeling

De roadmap wordt uitgevoerd samen met een enthousiast kernteam en onze opdrachtgever. Belangrijkste doel is de groei van de community: zowel in persoonlijke ontwikkeling als in aantal deelnemers. Bestaande samenwerkingen worden verbonden met deze groeiende community en nieuwe worden aangegaan.

 • ervaringsdeskundigen worden getraind in het leiden van groepsgesprekken zowel offline als online
 • we helpen ervaringsdeskundigen om als klankbord te fungeren voor onze opdrachtgever
 • we zorgen ervoor dat interne expertise en samenwerkingspartners van onze opdrachtgever worden verbonden met de community
 • bestaande (lokale) initiatieven worden geïnventariseerd en inzichtelijk gemaakt voor de community
 • de relatie tussen belanghebbenden -zoals naasten en mantelzorgers- en de community wordt uitgewerkt
 • we inventariseren welke (digitale) middelen de community kunnen ondersteunen
 • de deelnemers worden gestimuleerd steeds meer activiteiten voor de community zelf uit te voeren
 • we maken een plan voor de bouw van de vrijwilligersorganisatie

Resultaat
De community wordt volwassen: ze neemt steeds meer verantwoordelijkheid voor de kernactiviteiten en het aantal deelnemers is flink gegroeid. De deelnemers ervaren positieve effecten van hun deelname en worden gesterkt in zelfregie. Onze opdrachtgever krijgt beter zicht op de effectiviteit van bestaand beleid en haar activiteiten.

4

Stabilisatie

Metis-04-stabilisatie

We richten ons op verbinding tussen de leefwereld van de community en de systeemwereld van de opdrachtgever zodat een duurzaam partnership ontstaat tussen opdrachtgever en community.

 • we zorgen ervoor dat het kernteam de belangrijkste activiteiten zelfstandig kan uitvoeren
 • we stellen community-leden in staat zelf nieuwe deelnemers te werven en te activeren
 • we zorgen ervoor dat de rolmodellen van de community een podium krijgen
 • actieve deelnemers worden voorbereid om de relatie met inhoudelijk experts en samenwerkingspartners van onze opdrachtgever zelfstandig te onderhouden
 • de ervaringskennis van de community en expertise van onze opdrachtgever worden samengebracht om preventieve maatregelen te kunnen formuleren
 • in samenspraak stellen wij de profielen en belangrijkste werkprocessen op voor de diverse kernactiviteiten
 • we realiseren de vrijwilligersorganisatie samen met actieve leden van de community

Resultaat
Er is een constructieve relatie tussen de community en onze opdrachtgever. De community draagt direct bij aan de doelstellingen van de opdrachtgever: zelfregie over de persoonlijke problematiek, een kostenefficiënte relatie met de doelgroep en een klankbord voor het toetsen van effectiviteit van beleid en activiteiten.

5

Borging

Metis-05-borging

In deze fase borgen we de samenwerking tussen alle partijen en is de gewenste professionele ondersteuning voor de community geregeld.

 • samen met onze opdrachtgever werken wij preventieve maatregelen uit
 • de samenwerkingsrelaties tussen de community en onze opdrachtgever worden door ons uitgewerkt
 • de gezamenlijke doelstellingen van het partnership tussen de community en onze opdrachtgever worden door ons vastgelegd
 • wij stellen een beleids- en jaarplan op voor de community in overleg met de opdrachtgever
 • de gewenste professionele ondersteuning van de community wordt gezamenlijk bepaald

Resultaat
De samenwerking tussen de community en onze opdrachtgever is verankerd. De community draagt structureel bij aan de doelstellingen van de opdrachtgever.

Toch nog extra hulp nodig?
Wij staan graag weer klaar!

In 5 stappen bouwen aan een zelfstandige community die bijdraagt aan jouw doelstellingen, dat is de Build5-methode. Build5 is gebaseerd op het organiseren van zelfhulp, lotgenotencontact en de inzet van ervaringsdeskundigen.

Wat deze aanpak uniek maakt is dat de regie grotendeels bij de deelnemers ligt. Zij worden in staat gesteld aan de slag te gaan met hun eigen doelen, met uiteraard goede ondersteuning van ons en de opdrachtgever. En het mooie is dat hiermee ook de doelstellingen van opdrachtgever worden gediend.

De belevingswereld van de deelnemers past niet vanzelfsprekend bij hoe onze opdrachtgevers denken en werken. Daarom zorgen we vanaf het begin dat hun belangen synchroon lopen.

Laagdrempelig en informeel anderen met een vergelijkbare situatie kunnen ontmoeten en spreken helpt mensen zichzelf te helpen. De opdrachtgever krijgt hierdoor meer binding met de doelgroep en inzicht in hun belemmeringen en behoeften. De community en opdrachtgever kunnen hierdoor samen aan hun doelstellingen werken.

De methode is ook nog eens betaalbaar omdat de kennis, ervaring en veerkracht van deelnemers bijdraagt aan het oplossen van belemmeringen en problemen.

Build5 werkt als een goed voorbereide expeditie: deskundigheid en tools zijn aanwezig om te anticiperen op het onverwachte. Dit vraagt dus ook wel wat van de opdrachtgever, namelijk een gezonde dosis lef, daadkracht en doorzettingsvermogen.

mask-img

Wil je weten wat Metis
voor jou kan betekenen?

mask-img

Wil je weten wat Metis
voor jou kan betekenen?